Program "Czyste Powietrze"

Szczegóły programu

I. CEL PROGRAMU

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

II. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia w ramach podstawowego poziomu dofinansowania to osoby fizyczne, będące
właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z
wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Formy dofinansowania

  • dotacja
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia

Kwota maksymalnej dotacji:

  • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

  • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
    budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

  • 10 000 zł

III. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby fizyczne, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy dofinansowania

  • dotacja
  • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

  • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

  • 15 000 zł.

IV. TERMINY W REALIZACJI PROGRAMU

  • Program realizowany w latach 2018-2029
  • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
  • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
  • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak również przedsięwzięcia już zakończone pod warunkiem poniesienia
    pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie
  • przedsięwzięcie w ramach Programu musi zostać ukończone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

V. PODSTAWOWE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W
RAMACH PROGRAMU

  • w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody
    użytkowej
  • jeżeli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, możliwe jest uzyskanie dotacji na każdy lokal
  • jeżeli budynek/lokal mieszkalny podłączony jest do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie można uzyskać dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym
  • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku
  • nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota jest niższa niż 3.000 zł, chyba, że przedsięwzięcie dotyczy zakupu i montażu źródła ciepła
  • możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż źródła ciepła w budynkach, na których budowę po 31.12.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz dla których po tym dniu zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • szczegółowe warunki uzyskania wsparcia w ramach Programu znajdują się w dokumentacji Programu, z którą trzeba się dokładnie zapoznać i która jest dostępna:
    1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw – dla wfośigw w Rzeszowie:
      https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl
    2. w serwisie „gov.pl”
    3. na stronie internetowej Fundacji Pasieka.

VI. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

  • wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa,
    w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, dla województwa podkarpackiego – wfośigw w Rzeszowie
  • formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są w dokumentacji Programu dostępnej w miejscach wskazanych w pkt V pkt 7
  • wnioski można składać na 2 sposoby:
    1) poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw,
    2) poprzez serwis „gov.pl”
  • poszczególne kroki do złożenia wniosku przez Portal Beneficjenta, jak również przez serwis „gov.pl” znajdują się w Prezentacji instruktażowej Programu Czyste Powietrze.

Gdzie uzyskać pomoc?

  1. Szczegółowe informacje o Programie oraz informacje dotyczące sposobuwypełnienia wniosku znajdziemy na stronach internetowych:
    https://fundacjapasieka.pl w zakładce: „Czyste Powietrze
    https://czystepowietrze.gov.pl
    https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl
  2. Informacje można uzyskać dzwoniąc na ogólnopolską infolinię „Czystego Powietrza” nr tel. 22 340 40 80 oraz kontaktując się z doradcami energetycznymi udzielającymi informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:
    nr tel. 887 447 725, 887 447 728, 887 447 727, 887 447 724, 887 447 729
  3. Informacje dotyczące Programu oraz pomoc niezbędną przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie można uzyskać ponadto w gminach, które zawarły
    porozumienie w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Lista tych gmin dostępna jest na stronie internetowej:
    https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-14-lista-porozumie%C5%84-z-gminami.pdf

 

 

Prezentacje

Przydatne linki

  1. Film instruktażowy o sposobie wypełnienia wniosku o dofinansowanie:

2. Kalkulator grubości izolacji:

3. Kalkulator dotacji:

4. Lista zielonych urządzeń i materiałów: