O wyższości umów o pracę nad innymi formami zatrudnienia 

 

„Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz  decyzję o nawiązaniu stosunku pracy”  

 

Na rynku pracy  spotkamy się  z różnymi formami zatrudnienia, ważne więc, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę, w chwili zawierania umowę o pracę . 

Celem poradnika jest to, aby czytelnik poznał swoje podstawowe prawa i miał niezbędną wiedzę pozwalającą mu poczuć się pewnie w gąszczu nieraz trudnych  i skomplikowanych przepisów prawnych. 

Poruszając się na rynku pracy, przeglądając różnego rodzaju oferty, musimy mieć świadomość, że  oferujący nam pracę  to zarówno osoby uczciwe, które w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa przedstawią nam swoją ofertę zatrudnienia, jak i osoby, które będą starały się w imię własnych szeroko pojętych interesów wykorzystać naszą niewiedzę i brak doświadczenia. 

 1. Umowa o pracę a umowy cywilno-prawne.

Oprócz umów o pracę często spotkamy się z ofertą zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.   

Potocznie o każdej zatrudnionej osobie mówi się, że jest pracownikiem. W ofertach pojęcie to nie zawsze będzie prawidłowo stosowane.  Nie każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie pracownikiem. Wiele osób świadczy pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy. 

 

Ważne:  

Zatrudnienie pracownicze – polega na świadczeniu pracy na podstawie stosunku pracy. To, co dla nas jest najważniejsze, to fakt, że konsekwencją podpisania umowy o pracę jest stosowanie do stron umowy (pracodawcy i pracownika) postanowień Kodeksu pracy oraz innych przepisy prawa pracy, które chronią prawa pracownika. W prawie pracy obowiązuje zasada uprzywilejowania pracownika jako słabszej strony tego stosunku. 

 

Natomiast  zatrudnienie niepracownicze jest konsekwencją zawarcia umowy na gruncie prawa cywilnego takiej jak:  

   • umowa-zlecenie, 
   • umowa o dzieło,  
   • umowa agencyjna 
   • inna umowa o świadczenie usług.    

Ważne jest, abyśmy mieli świadomość, jakie skutki dla nas będzie miało zawarcie  umowy  o pracę, a jakie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.  

 

Pamiętajmy:  

Przy podpisaniu  umowy cywilno-prawnej  wzajemne prawa i obowiązki stron umowy reguluje wyłącznie Kodeks cywilny. Nie stosuje się w takim przypadku postanowień Kodeksu pracy.   

Umowy prawa cywilnego (zlecenie, dzieło) zakładają równość stron, które podpisały umowę. Mogą one prawie dowolnie regulować swoje wzajemne obowiązki, z tym zastrzeżeniem, że jednak wynagrodzenie w przeliczeniu na godziny wykonanej pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie  minimalne godzinowe.  

Pamiętajmy: Ewidencję godzin pracy prowadzi ten, kto ją świadczy, czyli zatrudniony. 

W praktyce podpisanie umowy zlecenia oznacza także to, że zarówno zleceniodawca (dający zlecenie), jak i zleceniobiorca ( przyjmujący zlecenie) mają tyle obowiązków, ile wynika z zawartej umowy. Nie możemy w tym przypadku liczyć na  ochronę, jaką daje nam Kodeks Pracy. 

Dla przykładu : 

Pani Anna, rozpoczynając pracę w sklepie spożywczym w styczniu br , podpisała umowę  zlecenia na okres 1 roku. W marcu okazało się, że jest w 3 miesiącu ciąży. W maju właściciel sklepu wypowiedział jej umowę. 

Uwaga: 

 W przypadku umowy zlecenia, do której zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, brak jest przepisów chroniących kobietę w ciąży przed zwolnieniem. 

Pani Ania ma jednak szansę dochodzić swoich praw w sądzie, bowiem zawarcie umowy cywilnoprawnej nie przesądza o charakterze zawartej umowy, jeśli w rzeczywistości wykonywana praca ma cechy stosunku pracy.  Jeśli uda się to udowodnić, to Pani Ania ma szansę na ustalenie, że faktycznie pozostawała w stosunku pracy i uzyska ochronę taką, jaką gwarantuje kobietom w ciąży Kodeks pracy. Z uwagi jednak na fakt, że zawarła umowę zlecenia, a nie umowę o pracę, zmuszona będzie dochodzić swych praw przed sądem pracy w drodze procesu sądowego o ustalenie istnienia stosunku pracy . 

Inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy mają uprawnienie do występowania w imieniu pracownika z takim powództwem. Zatem warto w tego typu sprawach pierwsze swoje kroki skierować właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak tylko wówczas jeżeli ten kto nas zatrudniał zatrudnia jakiegokolwiek pracownika na postawie umowy o pracę, bo jeżeli nie to nie jest pracodawcą, a PIP kontroluje tylko pracodawców i stosunku pracy nie da się ustalić.  

 

2. Co trzeba wiedzieć zanim podpiszesz umowę o pracę. 

Idąc na rozmowę z przyszłym pracodawcą, warto sprawdzić, jakich danych może od nas zażądać  potencjalny pracodawca. 

Od kandydata na pracownika pracodawca może wymagać następujących danych : 

   • imię i nazwisko, 
   • data urodzenia, 
   • wykształcenie,
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Warto wiedzieć: ( Starając się o pracę masz obowiązek przedstawić  informację na temat miejsca pracy, gdzie byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli natomiast wykonywałeś pracę dorywcza na innych zasadach, nie musisz o tym informować przyszłego pracodawcy. ) 

Warto wiedzieć :  

Pracodawca, po zawarciu umowy o pracę na własny koszt kieruje pracownika na badania profilaktyczne medycyny pracy, celem uzyskania przez pracownika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na opisanym przez pracodawcę w skierowaniu na badania stanowisku pracy.  

 

Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej. Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki pracy oraz musi przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przyjmowanemu do pracy pracownikowi. 

 

Warto wiedzieć: Jeśli pracodawca nie potwierdzi przed dopuszczeniem pracownika do pracy na piśmie rodzaju umowy i warunków pracy, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a wykroczenie takie jest zagrożone karą grzywny. 

Ważne : 

   • Zanim  podpiszesz umowę o pracę, powinieneś dokładnie zapoznać się z jej treścią.  
   • Pamiętaj, że masz prawo otrzymać egzemplarz podpisanej umowy. 
   • Jeśli byłeś zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, masz obowiązek zawiadomić tę instytucję o podjęciu pracy w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz,  możesz zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 500 do 5000 zł. 

 

3. Co musi powinna zawierać umowa o pracę. 

 

Czytając umowę zwróć uwagę, czy zawiera następujące elementy: 

   • Strony umowy o pracę – dane pracodawcy oraz pracownika,
   • Rodzaj umowy – na czas określony, nieokreślony, okres próbny,
   • Rodzaj pracy,
   • Miejsce lub miejsca wykonywania pracy,
   • Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
   • Wymiar czasu pracy,
   • Termin rozpoczęcia pracy, 

Wskazane powyżej obowiązkowe elementy umowy o pracę wskazuje art. 29 Kodeksu Pracy. 

 

Ważne:  

Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna np. Jan Kowalski,  tylko osoba prawna np. Spółka akcyjna, Spółka z o.o.o. koniecznie sprawdź, czy osoba, która działa w imieniu danego podmiotu posiada upoważnienie do podpisania umowy w imieniu Twojego  pracodawcy, czyli w praktyce czy ma upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. 

Pamiętaj :  

Przez zawarcie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca zaś zobowiązuje się zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem. 

   • Kierownictwo pracodawcy oznacza między innymi, iż pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę jest zobowiązany do wykonywania poleceń pracodawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z umową i prawem. 

Dla przykładu : 

Kategorycznie odmów wykonania polecenia pracodawcy  w sytuacji, gdy pracodawca poleci np. prowadzenie pojazdu, a Ty masz zatrzymane prawo jazdy lub nie posiadasz uprawnień do prowadzenia pojazdu danego typu.    

Pamiętaj:  

Przepis art. 210 Kodeksu pracy przyznaje również pracownikowi prawo powstrzymania się od pracy wówczas, gdy warunki zleconej pracownikowi pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i jednocześnie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 

Dla przykładu : 

Pracodawca zlecił Panu Andrzejowi zatrudnionemu na stanowisku operatora maszyny wejście  na drabinę i usunięcie z budynku śniegu, który zalega na dachu fabryki. Pan Andrzej powinien odmówić wykonania takiej pracy, gdyż zagraża to jego zdrowiu i życiu. Z powodu powstrzymania się od  wykonania takiego polecenia, pracownik nie może ponosić żadnych niekorzystnych konsekwencji. 

 

Podpisując umowę o pracę, zobowiązujesz się do osobistego świadczenia pracy.  

Pamiętaj:  

 Nie możesz powierzyć realizacji czynności do których zobowiązałeś się w umowie o pracę innym osobom. 

Odpłatność wykonywanej pracy odróżnia natomiast stosunek pracy od tzw. wolontariatu ( świadczenia  określonej pracy bez wynagrodzenia). 

Warto wiedzieć 

   • Zawarcie umowy o pracę daje Ci gwarancje minimalnego  wynagrodzenia, które jest ustalane co roku w drodze Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  
   • Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, które  w drugim półroczu 2023 r. ustalono na kwotę 3600 zł brutto. 

 

Pamiętaj :  

Zawierając umowę o pracę sprawdź, czy pracodawca przestrzega powyższych przepisów i Twoje wynagrodzenie za pracę nie jest  niższe, niż minimalne. 

Musisz mieć świadomość, iż w skład wynagrodzenia minimalnego mogą wchodzić różne składniki wynagrodzenia za pracę, np. pensja zasadnicza czy premia. Do wynagrodzenia minimalnego pracodawca nie możne jednak wliczyć: wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatku stażowego. 

Ważne:  

 Masz prawo do wypłaty wynagrodzenia za pracę w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Taką gwarancję przewiduje art. 85 § 1 i 2 Kodeksu pracy. 

Pracodawca ma też obowiązek udostępnić na żądanie pracownika dokumenty, na podstawie których obliczono kwotę wynagrodzenia. 

 

Podpisując umowę o pracę zobowiązujesz się do wykonywania pracy  w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. 

Ważne:  

Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdź, jak w umowie o pracę zostało określone miejsce lub miejsca wykonywania pracy. Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy jest obowiązkowe. 

Kodeks pracy nie określa,  jak ustalić miejsce pracy w umowie. Natomiast zgodnie z wyrokiem SN z 11 kwietnia 2001 roku (sygn. akt I PKN 350/00, OSNP 200/2/36) sposób określenia miejsca pracy musi być powiązany z jej rodzajem i miejsce jej świadczenia może zostać określone: 

   • punktowo ( miejsce pracy w umowie określone punktowo wykorzystywane jest, gdy pracę wykonuje się w jednej lub kilku przewidzianych z góry lokalizacjach, np. w fabryce lub biurze. W tym przypadku miejsce pracy to określony punkt geograficzny lub konkretny adres, np. adres zakładu pracy lub nazwa miejsca: „Siedziba pracodawcy”)  
   • jako obszar geograficzny (miejsce pracy jako obszar geograficzny najczęściej występuje w przypadku pracy, która wymaga poruszania się po wyznaczonym terenie – np. przedstawiciel handlowy, kierowca, serwisant –  może to być wtedy województwo, kilka z nich, a nawet cały kraj. 
   • w sposób ruchomy (ruchome miejsce pracy. Najczęściej występuje, gdy pracodawca prowadzi działalność budowlaną. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji istnieje możliwość określenia miejsca pracy w sposób bardziej ogólny, np. „kolejne budowy realizowane przez pracodawcę na terytorium Polski”.) 

Dla przykładu : 

Pani Ania pracuje w zakładzie stolarskim i jako miejsce wykonywania pracy ma wskazany dokładny adres zakładu. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na wytwarzane produkty pracodawca postanowił otworzyć jeszcze jedną dodatkową halę produkcyjną w innym mieście i konieczne jest, aby pani Ania w nowej hali produkcyjnej zapoznała  nowych pracowników z ich obowiązkami. Pracodawca pani Ani może powierzyć jej inną pracę w nowej hali na okres nieprzekraczający 3 miesięcy polegającą na pomocy we wdrażaniu nowych pracowników. Będzie to uzasadnione potrzebami pracodawcy i jest to dopuszczalne, bo kodeks pracy w art. 128 przewidział, że nie tylko zakład pracy jest miejscem świadczenia pracy i pozostawania w dyspozycji pracodawcy, ale tez inne miejsce wyznaczone do wykonywania pracy. Zatem nawet jeżeli pracodawca nie przewidział w umowie wyznaczenia innego miejsca wykonywania pracy, to i tak może je wyznaczyć korzystając z możliwości kodeksowych.  

 

 

4. Rodzaje  umów o pracę. 

 

Ważne:  

Podpisując umowę o pracę zwróć uwagę, jaki rodzaj umowy o pracę proponuje Ci pracodawca, od tego bowiem będą zależeć Twoje uprawnienia pracownicze. 

Po nowelizacji prawa, która obowiązuje od 26.04.2023 r. wprost zostało w kodeksie pracy wyrażone, że pracodawca nie może w umowie o pracę zakazać pracownikowi pozostawania w innym stosunku pracy.  

Występujące w praktyce umowy o pracę to :  umowa na okres próbny, umowy o pracę na czas: określony, nieokreślony,  

 1. Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzić kwalifikacje pracownika w praktyce. Pracownik może dzięki niej zapoznać się z warunkami i organizacją pracy w danej firmie. W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny maksymalnie na 3 miesiące.  

 

Dla przykładu : 

Bardzo często zdarzają się osoby, które „zatrudniają”  pracownika „na próbę”, np. na dzień, kilka dni, tydzień, itp. Tym samym codziennie lub co kilka dni przyjmują „na próbę” inną osobę, często nie proponując za pracę pracownikom żadnego wynagrodzenia. Jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika!.  

Prawo pracy nie pozwala na bowiem na nieodpłatne zatrudnianie „na próbę”. Za każdą pracę, nawet jeśli pracownik przystąpił do jej wykonywania na podstawie ustnej umowy, jeszcze przed jej podpisaniem, przysługuje wynagrodzenie.  

 

 

2. Umowa o pracę na czas określony. Pamiętaj, że nie można zawierać dowolnie długiej umowy na czas określony. Od 2016 r. obowiązuje zakaz zatrudniania pracowników na umowach o pracę na czas określony następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 33 miesiące pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem. Ponadto można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas określony. W przypadku przekroczenia tego terminu uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony począwszy od dnia następującego po dniu wyczerpania limitu 33 miesięcy lub ustania ostatniej z trzech umów zawartych na czas określony. 

Jednakże limity nie obowiązują gdy umowa na czas określony zostanie zawarta w jednym z n/w czterech przypadków i pod warunkiem wskazania celu jej zawarcia w treści umowy o pracę, a to:   

   • w celu zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (często w szkołach), 
   • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 
   • w celu wykonywania pracy w okresie kadencji ( na danym stanowisku)  
   • w celu, gdy pracodawca wykaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie 

 

3.  Umowa na czas nieokreślony, to do niedawna najkorzystniejsza forma z punktu widzenia pracownika, która zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem. Obecnie zarówno  wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, jak i wypowiedzenie umowy na czas określony podlega tej samej zasadzie, tj. obowiązkowi wskazania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.   

 

4. Korzyści płynące z zawarcia umowy o pracę

 

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi poza comiesięcznym stałym, wynagrodzeniem, szereg  uprawnień wskazanych poniżej. Natomiast w przypadku wykonywania pracy na podstawie innych umów cywilno-prawnych możemy liczyć tylko na wynagrodzenie za wypracowane godziny. 

Pracownik ma prawo m.in. do corocznego urlopu wypoczynkowego, który  wynosi: 

   • 20 dni, jeśli staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat 
   • 26 dni, jeśli staż pracy obejmuje co najmniej 10 lat. Istotne przy tym, że do okresu pracy, do którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy nauki (okresów tych się nie sumuje). W zależności od rodzaju szkoły jest to: dla osób, które ukończyły zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową – nie więcej niż 3 lata, pracownicy, którzy ukończyli średnią szkołę zawodową – nie więcej niż 5 lat, ukończyli szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat, ukończyli średnią szkołę ogólnokształcącą – 4 lata, ukończyli szkołę policealną – 6 lat, ukończyli szkołę wyższą – 8 lat. 

 

Pracodawca musi też przestrzegać norm czasu pracy w zakresie nie tylko dobowej czy tygodniowej liczby godzin pracy, ale też rocznego limitu godzin nadliczbowych oraz nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Co do zasady czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.  

Zgodnie z Kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie powinna przekroczyć 150 w ciągu roku. W każdej dobie pracownikowi przysługuje też 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i 35 godzin odpoczynku weekendowego.  

Prawa pracownika związane z zatrudnieniem na umowę o pracę to także: 

   • zwolnienia od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe), 
   • przepisy ochronne związane z rodzicielstwem m.in.: prawo do urlopów: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, opiekuńczych, przedłużenie umowy do dnia porodu, także dla pracownic zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, a przedłużenie to pozwala urodzić będąc w zatrudnieniu i dzięki temu otrzymywać zasiłek macierzyński (w okresie urlopu macierzyńskiego, następnie rodzicielskiego) 
   • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę np.: pracownic w ciąży i pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, pracowników w okresie 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracowników podczas korzystania z urlopu wypoczynkowego czy w trakcie zwolnienia chorobowego, 
   • W przypadku wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług, zatrudniony może dobrowolnie opłacać, czyli sam za siebie i z własnych środków składki na ubezpieczenie chorobowe mając na celu otrzymanie w razie choroby i macierzyństwa zasiłków wypłacanych przez ZUS. Pracodawcy zatrudniający na umowie o pracę opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe za pracownika.  

 

5. Rozwiązywanie umowy o pracę 

Umowa o pracę rozwiązuje się: 

   • na mocy porozumienia stron,  
   • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 
   • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 
   • z upływem czasu, na który została zawarta, 
   • przez wygaśnięcie umowy (śmierć pracownika, pracodawcy, tymczasowe aresztowanie pracownika). 

Ważne:  

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony lub w  rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

Umowy o pracę można wypowiedzieć z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

   • Okres wypowiedzenia w przypadku poszczególnych typów umów. 

 

Umowa o pracę na okres próbny:  

   • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni  
   • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 
   • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące 

Umowa o pracę na czas określony i identycznie w przypadku umowy na czas nieokreślony, bo nie ma znaczenia rodzaj umowy tylko długość okresu zatrudnienia 

 

   • 2 tygodnie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy na czas krótszy niż 6 miesięcy, 
   • 1 miesiąc przy zatrudnieniu u danego pracodawcy, które trwa co najmniej 6 miesięcy 
   • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata 
  •  

 Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo miesiąc (albo ich wielokrotność) kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca.  

Pamiętaj:  

Gdy pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika, to do  jego obowiązków należy również rozliczenie się z pracownikiem w zakresie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Może go pracownikowi  udzielić w okresie biegnącego wypowiedzenia, a jeśli tego nie zrobi to wówczas byłemu już pracownikowi musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.  Musi też udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy . 

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca w terminie do 7 dni wydaje pracownikowi świadectwo pracy, a jeżeli tego nie uczyni w terminie popełnia wykroczenie.  

W oświadczeniu sporządzonym przez pracodawcę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia do sądu pracy. Pracownik ma 21 dni, by  złożyć do sądu odwołanie do Sądu.  

 

Podsumowując wskazane powyżej uprawnienia pracownika, nie zapominajmy o obowiązkach ciążących na pracowniku  polegających między innymi na : przestrzeganiu czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzeganiu regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzeganiu  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, dbaniu o dobro zakładu pracy,  zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

Mam nadzieję, że wskazane powyżej uprawnienia pracownicze pozwolą Państwu na świadome  dokonanie wyboru formy zatrudnienia ze wskazaniem na umowę o pracę jako najbezpieczniejszej formy.