Jeżeli szukasz pomocy prawnej i nie stać Cię na skorzystanie z odpłatnej pomocy – jesteśmy od tego, aby Ci pomóc. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego uzyskasz darmową pomoc prawną. Zachęcamy do skorzystania z oferowanej darmowej pomocy, zwłaszcza w punktach prowadzonych przez Fundację Pasieka. Czekają na Ciebie profesjonaliści: adwokaci, radcowie prawni, mediatorzy, prawnicy i doradcy obywatelscy. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

treść ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255

 

Gdzie uzyskasz pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje są świadczone na terenie całej Polski. Punkty nieodpłatnej pomocy są rozmieszczone w każdym powiecie. Jeśli szukasz pomocy prawnej, możesz skorzystać także z punktów obsługiwanych przez Fundację Pasieka.

Jak skorzystać z pomocy?

Aby sorzystac z pomocy prawnej należy:

– zatelefonować na dedykowany dla danego punktu numer telefonu – lista numerów telefonu dostępna jest na stronie:

 

– lub dokonać elektronicznej rejestracji – większość punktów umożliwia taką rejestrację:

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

– OSOBA FIZYCZNA – po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

– OSOBA FIZYCZNA prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Przed udzieleniem pomocy specjalista może zażądać okazania dowodu tożsamości.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 • Wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • Poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu.
 • Nieodpłatna mediacja.

W przypadku, gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej odpowiedniej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w sytuacji gdy sprawa jest już w toku postępowania, z powodu etyki zawodowej lub wystąpił konflikt interesów. Wówczas prawnik poinformuje o innych, najbliższych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • Udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, w szczególności dla osób zadłużonych i z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • Poinformowanie o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • Wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • Nieodpłatna mediacja.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

 

 

 • Poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 • Przeprowadzenie mediacji.
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Najnowsze artykuły prawne

Wybory samorządowe

Gorąco zachęcamy do decydowania o przyszłości swoich małych ojczyzn, tj. samorządów:miast, gmin, powiatów i województw.…

Zaufali nam