STATUT FUNDACJI
„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Mając na względzie zapewnienie należytej pomocy rodzinom posiadającym różnorodne problemy, Fundacja realizuje zadania mające na celu nadanie priorytetu tej najważniejszej i zarazem najbliższej każdemu człowiekowi, grupie społecznej, a także poprawę w zakresie dostępności poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego oraz prawnego poprzez bieżące wskazywanie wszelkich możliwości rozwiązywania indywidualnych problemów, jak również działalność szkoleniową polegającą na podniesieniu świadomości rodzin istnienia spektrum mechanizmów sprzyjających zażegnaniu konfliktów oraz właściwemu rozwojowi.

I Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 16 lutego 2011 r. aktem notarialnym – Repertorium A numer 953/2011, sporządzonym przed asesorem notarialnym Sylwią Zrębiec-Skrodziuk – zastępcą Teresy Panek-Wiśniowskiej – notariusza w Rzeszowie.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203) w innych aktach prawnych dotyczących działalności fundacji oraz w niniejszym statucie.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
7. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4

Fundacja używa pieczęci z napisem: „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

II Cele i zasady działania Fundacji
§5

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

§6

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§7

1. Celem Fundacji jest wspieranie rodzin w zakresie różnych form poradnictwa oraz poprzez działalność szkoleniową.
2. Celami szczegółowymi Fundacji są:
1) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
2) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;
3) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
4) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
5) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
6) pomoc i poradnictwo prawne dla rodzin potrzebujących o niskich dochodach i niskiej pozycji społecznej, a także nie radzących sobie w trudnych sytuacjach;
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych krajów;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
11) działania na rzecz rodziny, szkolenia, warsztaty dla kobiet, dzieci, mężczyzn oraz całych rodzin;
12) wzmacnianie relacji rodzic-dziecko;
13) wzmacnianie relacji mąż-żona, wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowania swoich dzieci;
14) propagowanie prawidłowej komunikacji bez używania przemocy;
15) ochrona i promocja zdrowia;
16) promocja i wspieranie kultury i sztuki, poprzez organizację różnego rodzaju wystaw, koncertów, przedstawień;
17) rozwój intelektualny społeczności lokalnej;
18) organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy i gromadzeniu danych;
19) działalność na rzecz organizacji, które posiadają podobne cele statutowe;
20) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) prowadzenie nieodpłatnych mediacji;
24) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8

1. Fundacja realizuje cele określone w §7 poprzez:
1) organizowanie działalności edukacyjnej;
2) organizowanie działalności badawczej;
3) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych;
4) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, a w szczególności rodzin potrzebujących o niskich dochodach i niskiej pozycji społecznej, a także nie radzących sobie w trudnych sytuacjach;
5) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
6) zapewnianie prawa do mediacji, w szczególności w sprawach rodzinnych;
7) współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji:
a) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w zakresie pomocy rodzinie;
b) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb działalności Fundacji;
8) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze;
9) tworzenie programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników Fundacji podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
10) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
11) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą;
12) organizowanie lub finansowanie akcji społecznych;
13) organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy, zimowiska oraz na inne formy wypoczynku;
14) organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw;
15) współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą.
2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem zasad wynikających z odpowiednich przepisów. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Fundacji działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

§9

1. Fundacja dla lepszego osiągnięcia celów może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko i wyłącznie jako działalność pomocnicza, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskany z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje na posiedzeniu jednomyślnie Rada Fundacji, przy obecności wszystkich członków.

III Organy Fundacji
§10

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji – organ kontroli i nadzoru;
2) Zarząd Fundacji – organ zarządzający i wykonawczy;
3) Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji – organ opiniodawczo-doradczy.

Rada Fundacji
§11

1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą”, składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Trzech członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
3. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatora następuje na siedmioletnią kadencję.
4. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada.
5. Powołanie do Rady osób wybranych przez Radę następuje na trzyletnią kadencję.
6. W Radzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada.
9. Odwołania członków Rady dokonuje Rada w głosowaniu za jednomyślną zgodą pozostałych członków Rady.
10. Rada spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji.

§12

l. Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:
1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu lub/i pozostałych jego członków;
3) nadzór nad działalnością Zarządu,
4) wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji;
5) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
7) w razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§13

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
3. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania o którym mowa w § 11 ust. 9.

Zarząd Fundacji
§14

1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi do trzech osób, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu, wybieranych przez Radę Fundacji. Przy czym pierwszy skład Zarządu jest wybierany przez Fundatora.
3. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu wybierani są na siedmioletnią kadencję.
4. W Zarządzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.
5. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmuje Rada Fundacji.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego Prezes Zarządu. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Radę.
8. Członków Zarządu można odwołać tylko za jednomyślną decyzją Rady.
9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady Fundacji, a także :
a) uchwalanie rocznych planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy, po wcześniejszej konsultacji z Radą Programową;
d) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez Radę Fundacji oraz Radę Programową;
e) nabywanie i zbywanie nieruchomości;
f) przyjmowanie zapisów i spadków, subwencji i darowizn;
g) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji;
h) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji;
i) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
3. Zarząd co roku, do końca kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§16

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu.
2. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.

§ 17

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

Rada Programowa
§ 18

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa sprawuje funkcje konsultacyjne dla podejmowanych działań przez Zarząd, propaguje cele, inicjuje działania dla których Fundacja została utworzona. W szczególności do jej kompetencji należy:
a) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
b) wnioskowanie do Zarządu o podjęcie określonej działalności zgodnej z celami Fundacji;
c) proponowanie zmian w statucie;
d) wnioskowanie do Zarządu o ustanowienie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 4;
e) konsultacja z Zarządem w zakresie podziału i przeznaczenia majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy.

§ 19

1. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie do 15 osób.
2. Przewodniczący oraz członkowie Rady Programowej są powoływani przez Zarząd na czteroletnią kadencję.
3. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Zarząd.
7. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
8. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Rada.

IV Majątek i dochody Fundacji
§20

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000,- złotych.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
2) darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;
3) środki ze zbiórek i imprez publicznych;
4) 4) dochody z działalności gospodarczej;
5) odsetki bankowe;
6) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;
7) środki pieniężne od instytucji państwowych, samorządowych i rządowych;
8) wpłaty 1% podatku;
9) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§23

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd i ma charakter osobisty.

§24

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

V Postanowienia końcowe
§25

1. Decyzję w przedmiocie zmiany wszelkich postanowień statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji podejmuje Rada.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
3. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności pełnego składu Zarządu.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd. Składniki te będą przekazane stowarzyszeniom i fundacjom działającym na rzecz rodzin.